Tao Living


העלאת ביטחון עצמי לילדים ומבוגרים - מה חשוב לדעת?

עולם העסקים הישן התאפיין בנציגות גברית ומחוספסת שלצידה נציגות נשית במשרות פקידותיות זעירות. אולם עם המהפכה הפמניסטית והניסיונות הנלאים לקדם את מעמדה של האישה במרחב הציבורי שינו את עמדות הנשים במקומות עבודה רבים.

אולם עדיין התודעה הגברית על עליונותו של הגבר בעולם העסקים לא פגה מן העולם. התחושה שהנשים מקודמות במקומות עבודה רבים רק משום שרוצים לעשות בפניהם חסד לפנים משורת הדין היא תחושה המלווה מקומות עבודה רבים. הנטייה להעדיף אישה למשרה ניהולית עסקית על פני גבר טרם הגיעה לכלל בשלות. כאן ננסה לענות מדוע הנטייה הזו עדיין שרויה בקונספציה העתיקה וממאנת להשתנות לאפיקים חדשים מודרניים וצודקים יותר.

העולם הגברי שונה במהותו מהעולם הנשי. הגבר בטבעו מחוספס כובש ומונע קדימה דרך אנטרסיים חזקים. תכונות אלו הטיבו עמו לשלוט על תחומים רבים ובראשם העולם העסקי. אופן ניהול עסקים מתאפיין בתכונות המצריכות תושייה, לקיחת הימורים, תעוזה, העלאת ביטחון עצמי, מנהיגות, אסרטיביות ועוד. הרבה תכונות המתאימות באופיים לעולם הגברי. מחשבה זו הולידה תודעה ארוכת היסטוריה על התאמתו של הגבר לעולם העסקים. אולם נשים רבות היום טוענות שכל התכונות האלו הם הבניות של העולם הגברי על מנת לשלוט בעולם זה. קיימות תכונות רבות שהעולם הגברי השמיט שמאוד יכול להועיל לעולם העסקים. תכונות אלו מועילות לא פחות לעולם העסקי ולעתים אף יותר אך מי שידרוש תכונות אלו בעולם העסקי. אין כשרונן של הנשים הוא עיצוב חדרי תינוקות או קניית חדרי תינוקות. נשים יכולות גם לנהל עסק של עיצוב חדרי תינוקות באותה מידה.

מחקרים רבים מציגים תכונות הייחודיות לאישה שרק מטיבים עם עסק. לדוגמה מחקרים הראו שעסקים קטנים כמו חינוך גורים או עסק המייצר מזון לכלבים המנוהלים בידי נשים נפגעים פחות מעסקים שמנוהלים על ידי גברים. זאת משום שנשים יותר זהירות בלקיחת סיכונים יותר שמרניות, ויותר מכל יותר מחושבות וחסכניות בהוצאות העסק כמו עסק של חינוך גורים ביתי. תכונות מסוג אלה חשובות לא פחות מהתעוזה הגברת שמאפיינת את עולם העסקים הגברי.

קידום מעמד האישה אומנם מקודם בצורה מופתית בחברות רבות בעולם. אולם הרעיון שלאישה קיימות תכונות אחרות מהעולם הגברי טרם הופנמו. למה הכוונה? נשים רבות הנאבקות על קידום מעמד האישה בעולם העסקים נאבקות לא רק על תנאי שכר אלא גם על כינונה של הנשיות בעסקים. לטענתם הגברים אומנם מקדמים את הנשים בעולם העסקים ואכן פעמים רבות הן זוכות לעמדות בכירות ומכובדות. אך הדרישות המוטלות על מנהלות ופקידות בכירות הן דרישות המאופיינות כקו גברי ברור.
מה בדבר נשיות עסקית מה בדבר להכניס לעולם העסקי חינניות, חשיבה אינטואטיבית המאפיינת את העולם הנשי, חסכנות, שמרנות ,חוסר תעוזה בלקיחת סיכונים מיותרים ועוד הרבה תכונות הייחודיות לעולם הנשי. תרומה זו של הנשים בעולם העסקי לא רק יתרום לקידומה ברמת המשרות אלא תתרום לעולם העסקי גם מהעולם הנשי הפנימי.
היכנסו לפרטים נוספים לאתר inbarcohen.com